Orzecznictwo/Opiniowanie

W Poradni działają Zespoły Orzekające, które wydają następujące rodzaje orzeczeń:

 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży :

  - z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym)
  - niesłyszących i słabosłyszących
  - niewidzących i słabowidzących
  - z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera
  - z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
  - z niepełnosprawnością sprzężoną
  - zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie.
  Orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego.

 2. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na  okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
 3. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
 4. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydaje się dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego  wydaje się na  okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

KONIECZNA DOKUMENTACJA

 • Zespół  rozpatruje potrzebę kształcenia specjalnego/ nauczania indywidualnego/zajęć rewalidacyjno-wychowawczych/indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka/ ucznia na pisemny wniosek  rodziców /prawnych opiekunów/pełnoletniego ucznia. 
 • Formularz wniosku dostępny jest w sekretariacie poradni oraz do pobrania na stronie internetowej poradni.do pobrania

Do wniosku należy dołączyć dokumentację uzasadniającą:

 1. wydane przez specjalistów opinie oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich;
 2. dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego;
 3. poprzednio wydane orzeczenia bądź opinie;
 4. do orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez  lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego wg. wzoru (druki dostępne w sekretariacie i do pobrania na stronie internetowej)do pobrania
  W zaświadczeniu lekarz okresla
  - przewidywany okres, nie krótszy niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka lub ucznia uniemożliwia  lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły,
  - rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnie z obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD), oraz wynikające z tej choroby ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia,
  - w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.
 5. opinię nauczyciela/wychowawcy  o uczniu (druki dostępne w sekretariacie i do pobrania na stronie)do pobrania

DATA POSIEDZENIA ZESPOŁU

 1.  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub ucznia lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenia oraz opinia mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.
 3. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.

SPORZĄDZENIE ORZECZENIA

Orzeczenie lub opinię przekazuje się wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Orzeczenie lub opinię przekazuje się w 1 egzemplarzu.

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA 

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Odwołanie należy złożyć w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 w Radomiu.

OPINIOWANIE

Po zakończeniu diagnozy na wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia wydawana jest opinia.
Druk wniosku o wydanie opinii znajduje się w sekretariacie lub na stronie internetowej poradni.do pobrania

DOKUMENTACJA

Osoba składająca wniosek winna dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych (o ile diagnoza nie została przeprowadzona w poradni) i lekarskich, a w przypadku  dziecka uczęszczającego do szkoły lub placówki także opinię nauczyciela/ wychowawcy lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole lub placówce. 

Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni, należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

Opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.

JAKIE OPINIE WYDAWANE SĄ W PORADNI?

 Poradnie wydaje opinie w różnych sprawach dotyczących wychowania i edukacji, między innymi w sprawie: 

 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole)
 • objęcia  ucznia  pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole
 • opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się ( dysleksji)
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych
   i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
 • przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia.

Informacja o wynikach diagnozy

Poradnia, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia, wydaje również informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. Informację wydaje się dla innych potrzeb niż opinia - głównie dla np. potrzeb lekarzy, komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.