Oferta

DLA UCZNIA NA TERENIE PORADNI

Diagnoza uczniów:
- z trudnościami  szkolnymi,
- z problemami emocjonalnymi,
- z zaburzeniami zachowania,
- z wadami i zaburzeniami mowy,
- z niepełnosprawnościami,
- zdolnych,
- wybierających dalszą drogę kształcenia


Terapia :

Pedagogiczna:
 • Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 • Terapia pedagogiczna dla młodzieży z problemami w pisaniu i czytaniu
 • Terapia uczniów z trudnościami w matematyce
 • Terapia uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z wykorzystaniem programów komputerowych.
Psychologiczna:

Indywidualna terapia psychologiczna dla uczniów z problemami:

 • emocjonalnymi;
 • adaptacyjnymi;
 • egzystencjalnymi;
 • w relacjach interpersonalnych;
 • w dostosowaniu się do wymogów szkolnych i życia społecznego;
 • „moczenia nocnego”.
Logopedyczna:

Oferta poradni w zakresie pomocy logopedycznej obejmuje:

 • Badanie mowy oraz przesiewowe badanie słuchu i wzroku wykonywane przy pomocy „Platformy Badań Zmysłów”
 • Terapię logopedyczną organizowaną dla uczniów z zaburzeniami komunikacji językowej typu:
  - dyslalia,
  - deformacja głosek,
  - niepłynność mowy,
  - ćwiczenia doskonalące dykcję i emisję głosu.
Biofeedback:

EEG Biofeedback jest nowoczesną, nieinwazyjną metodą trenowania mózgu. Uczy zależności między ciałem i zmysłem, a jakością pracy mózgu. Pozwala kontrolować procesy zachodzące w organizmie. Uczy panowania nad własnymi reakcjami wykorzystując efekt biologicznego sprzężenia zwrotnego. Stosowana w połączeniu z relaksacją przynosi korzystne efekty dla uczniów dysleksją, ADHD i ADD.

Celem terapii jest:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności kontrolowania własnych procesów fizjologicznych,
 • poprawa koncentracji uwagi i szybkości zapamiętywania,
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości,
 • poprawa funkcjonowania w środowisku szkolnym,
 • kształtowanie adekwatnej samooceny.

EEG Biofeedback jest formą terapii indywidualnej dla uczniów objętych opieką poradni ( po wcześniejszej diagnozie psychologiczno-pedagogicznej).

Instrumental Enrichment

Metoda Instrumental Enrichment przeznaczona jest do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Usprawnia i doskonali procesy poznawcze. Metoda adresowana jest do terapii osób z dysleksją, nadpobudliwością, organicznymi uszkodzeniami CUN oraz dla uczniów zdolnych jako narzędzie wzbogacania poznawczego.
Pracując tą metodą następuje istotna poprawa funkcjonowania intelektualnego, wzrost motywacji, która wynika z poznania i zdolności do używania narzędzi pozwalających osiągnąć sukcesy oraz wzrost samooceny.

Certyfikowani terapeuci (licencja międzynarodowa): mgr H. Wiech - psycholog, mgr B. Warchoł - pedagog

Poradnictwo edukacyjno-zawodowe:

Zespół do spraw poradnictwa i orientacji zawodowej zajmuje się:
diagnozowaniem uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod kątem preferencji zawodowych;
opiniowaniem uczniów z ograniczonymi możliwościami ze względu na stan zdrowia do preferencyjnego przyjęcia do szkół ponadgimnazjalnych;
tworzeniem aktualnej bazy zaplecza doradztwa zawodowego oraz współpracą z instytucjami i organizacjami w ramach podejmowanych działań z doradztwa zawodowego i inne.

Pomagamy:
poznać predyspozycje i preferencje zawodowe, wybrać przyszłą szkołę/ kierunek studiów/zawód również uczniom z ograniczeniami zdrowotnymi.

ZAJĘCIA GRUPOWE

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna grupowa przeznaczona jest dla dzieci najmłodszych (kl.0-II) posiadających opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zajęcia terapeutyczne odbywają się 1 x w tygodniu w godzinach popołudniowych.
Zajęcia prowadzi pedagog posiadająca przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej.
Terapia ma na celu przygotowanie i ukształtowanie dojrzałości dziecka do nauki czytania i pisania poprzez stymulowanie ogólnego rozwoju w procesie uczenia się, co jest szczególnie ważne w przypadku dzieci rozpoczynających edukację szkolną.
Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez stymulowanie i usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjnych oraz daje uczniowi możliwość kompensacji zaburzonego analizatora.

Cele terapii pedagogicznej:

 • rozwijanie sprawności analizatora słuchowego,
 • rozwijanie sprawności analizatora wzrokowego,
 • zmiana złych nawyków związanych z pisaniem,
 • korygowanie nieprawidłowego sposobu trzymania narzędzia pisarskiego,
 • doskonalenie sprawności graficznej ręki wiodącej,
 • niwelowanie napięcia mięśni w obrębie motoryki dużej i małej kończyn górnych,
 • rozwijanie umiejętności czytania,
 • kształtowanie orientacji  kierunkowo-przestrzennej,
 • wzbogacenie słownictwa oraz wiedzy dziecka dotyczącej otaczającej go rzeczywistości społecznej,

 

Katarzyna Różańska
Pedagog – certyfikowany terapeuta pedagogiczny

Terapia pedagogiczna grupowa

Terapia pedagogiczna grupowa przeznaczona jest dla dzieci najmłodszych (kl.0-II) posiadających opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Zajęcia terapeutyczne odbywają się 1 x w tygodniu w godzinach popołudniowych.
Zajęcia prowadzi pedagog posiadająca przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej.
Terapia ma na celu przygotowanie i ukształtowanie dojrzałości dziecka do nauki czytania i pisania poprzez stymulowanie ogólnego rozwoju w procesie uczenia się, co jest szczególnie ważne w przypadku dzieci rozpoczynających edukację szkolną.
Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez stymulowanie i usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjnych oraz daje uczniowi możliwość kompensacji zaburzonego analizatora.

Cele terapii pedagogicznej:

 •  rozwijanie sprawności analizatora słuchowego,
 • rozwijanie sprawności analizatora wzrokowego,
 •  zmiana złych nawyków związanych z pisaniem, 
 • korygowanie nieprawidłowego sposobu trzymania narzędzia pisarskiego, 
 • doskonalenie sprawności graficznej ręki wiodącej,
 • niwelowanie napięcia mięśni w obrębie motoryki dużej i małej kończyn górnych,
 • rozwijanie umiejętności czytania,
 • kształtowanie orientacji kierunkowo-przestrzennej, 
 • wzbogacenie słownictwa oraz wiedzy dziecka dotyczącej otaczającej go rzeczywistości społecznej,

Katarzyna Różańska
Pedagog – certyfikowany terapeuta pedagogiczny

Metody efektywnej nauki

Zajęcia ,,Metody efektywnej nauki” przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych (kl. III – VI).

Celem zajęć jest opanowanie przez uczniów różnego rodzaju technik pamięciowych,
tzw. mnemotechnik pozwalających efektywnie przyswajać materiał szkolny, jak:

 • Mapa myśli
 • Łańcuchowa metoda skojarzeń (ŁMS)
 • Technika słów zastępczych (TSZ)
 • Technika pamięciowa – Haki
 • Fonetyczny alfabet cyfrowy (FAC)

Ponadto ćwiczenia realizowane podczas zajęć pomogą uczniowi usprawnić technikę prowadzenia oka, poszerzyć pole widzenia, wyeliminować nieprawidłowe czynniki spowalniające proces czytania, usprawnić pamięć wzrokową oraz koncentrację uwagi.

Katarzyna Różańska
Pedagog – certyfikowany terapeuta pedagogiczny

Grupowa terapia niepłynności mowy:

Celem kompleksowej terapii niepłynności mowy jest nauczenie skutecznych sposobów radzenia sobie z niepłynnością poprzez kompleksowe oddziaływanie na czynniki lingwistyczne, biologiczne, psychologicznej społeczne.
Warunkiem udziału w terapii jest wcześniejsza konsultacja logopedyczna u prowadzącej zajęcia mgr M. Jankowskiej.

Warsztaty socjoterapeutyczne „Fajna Grupa”:

Jeśli:

 • poszukujesz uznania rówieśników?
 • chcesz uciec od samotności?
 • brak Ci pewności siebie?
 • nie umiesz odmawiać?
 • nie lubisz nudy?

TO WŁAŚNIE NA CIEBIE CZEKAMY!!!
STWÓRZ Z NAMI FAJNĄ GRUPĘ !

W ramach „Fajnej Grupy” realizowany jest program „Razem ku pięknej przyszłości”.
Jest on adresowany do młodzieży, w szczególności do tych młodych ludzi, którym trudno odnaleźć się w środowisku społecznym; osamotnionych wśród kolegów, mających niskie poczucie własnej wartości, szukających własnego miejsca na świecie.

Program wychowawczo – profilaktyczny składa się z 5 bloków tematycznych, które zawierają zarówno praktyczne zajęcia ogólnorozwojowe, jak i treści dotyczące profilaktyki uzależnień. Podstawowym zadaniem programu jest wspieranie rozwoju dziecka tak by potrafiło ono w samym sobie znajdować oparcie w trudnych sytuacjach, jak również wchodzić w pożądane interakcje społeczne.

- „Klubik” – zajęcia superwizyjne dla uczestników „Fajnej Grupy”.

Zajęcia prowadzą: mgr A. Brońska - psycholog, mgr J. Gielniowska - pedagog

Trening umiejętności psychospołecznych (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych)

Cykliczne zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalncyh.
Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji miękkich m.in.:

 • asertywności,
 • negocjacji,
 • radzenia sobie ze stresem,
 • rozwiązywania problemów,
 • usprawniania komunikacji interpersonalnej.

Zajęcia prowadzą: mgr M. Krawczyk - psycholog, mgr K. Lesiak - psycholog,

Zajęcia socjoterapeutyczne

Program ten powstał z potrzeby niesienia pomocy uczniom z przejawami agresji w zachowaniu, nadpobudliwym, niestabilnym emocjonalnie, sprawiającym problemy w szkole i poza nią, ale także dla tych, którym na co dzień brakuje odwagi, by pewnie kroczyć w trudnej rzeczywistości.
Głównym celem programu jest dostarczenie dzieciom okazji do przeżycia pozytywnych do świadczeń społecznych korygujących obraz siebie, umożliwienie nabycia umiejętności radzenia sobie z własną pobudliwością oraz stworzenie okazji do odreagowania napięć leżących u podłoża nadpobudliwych zachowań, a także poznanie sposobów radzenia sobie z objawami własnej nadpobudliwości. Program uczy je rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb i wyrażania emocji w konstruktywny sposób lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w przyszłości nie sięgały w tym celu po środki uzależniające.
Cele bezpośrednie programu:
 Rozwojowe
• zaspokojenie potrzeby przynależności do grupy rówieśniczej i jej aprobaty,
• zaspokojenie potrzeby nawiązania bliskiego kontaktu z osobą dorosłą,
• zaspokojenie potrzeb wyrażania siebie, intymności,
• zaspokojenie potrzeby aktywności społecznej,
• budowanie poczucia wspólnoty grupowej.
 Edukacyjne
• zdobycie umiejętności porozumiewania się i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów z dorosłymi i rówieśnikami,
• uczenie różnych sposobów odreagowywania negatywnych emocji,
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
• dostarczenie wiedzy nt. skutecznej i nieskutecznej komunikacji,
• zdobycie umiejętności wyrażania uczuć negatywnych.
 Terapeutyczne
• budowanie pozytywnego obrazu siebie i zwiększenie poczucia własnej wartości,
• stworzenie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych,
• zaspokojenie potrzeby bycia ważnym.

Zajęcia prowadzą: mgr A. Tuma - psycholog, mgr M. Bąbolewska - pedagog

Zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół gimnazjalnych "Jak się uczyć?"

Celem spotkań jest zrozumienie, że uczenie jest sztuką, którą można i warto opanować. Trudności, które uczeń napotyka w tym względzie, w dużym stopniu można rozwiązać, trzeba je jednak najpierw zidentyfikować, a następnie ,,zmierzyć się z nimi”.
Jest to bardzo opłacalna inwestycja. Skracając czas przeznaczony na naukę, można zyskać go więcej na własne zainteresowania, zabawę, hobby itp., a więc można
w przyszłości wykorzystywać go bardziej efektywnie.

Tematyka zajęć:

 1. Nauka dobrego planowania czasu,
 2.  Wdrażanie do systematycznej pracy i samokontroli,
 3. Dostarczenie pozytywnych wzmocnień dotyczących umysłowego funkcjonowania uczniów,
 4. Lepsze poznanie siebie (test na półkulowość),
 5. Dostarczenie wiedzy uczniom na temat roli zmysłów w procesie uczenia się,
 6. Wyposażenie uczniów w proste techniki relaksacyjne,
 7. Zapoznanie uczniów z nowymi technikami szybkiego uczenia się,
 8. Uświadomienie uczniom potrzeby pokonywania barier w uczeniu się poprzez odpowiednie nastawienie
  i motywację do działania,
 9. Kształtowanie umiejętności nazywania i wyrażania uczuć oraz rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych,
 10. Kształtowanie umiejętności wyodrębniania z sytuacji stresu obiektywnych trudności i efektywne przezwyciężanie ich,
 11. Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.

Zajęcia prowadzą: mgr A. Tuma - psycholog, mgr M. Bąbolewska - pedagog

Trening umiejętności społecznych - zajęcia zawieszone w roku szkolnym 2018/2019

Trening Umiejętności Społecznych  - z uwagi na długotrwałą nieobecność pracownika prowadzącego TUS zajęcia w roku szkolnym 2018/2019 zostały zawieszone!!!

 

 

Warsztaty psychoedukacyjne dla osób niepełnosprawnych

Zajęcia te skierowane są do osób które chciałyby nabyć lub rozwinąć u siebie takie umiejętności takie jak: radzenie sobie ze stresem, lękiem, umiejętność stawiania granic, umiejętność nawiązywania relacji interpersonalnych oraz zdolność rozwiązywania problemów.

Zajęcia prowadzi psycholog  Ewa Sękowska – Molga

Trening radzenia sobie ze stresem. Zajęcia relaksacyjne.

Zajęcia te skierowane są do uczniów gimnazjów. Mają one charakter grupowy.
Uczestnictwo w treningu pozwoli uczniom na zrozumienie istoty i przyczyn stresu w ich życiu oraz pozwoli rozpoznać  objawy stresu we własnym organizmie. Uczniowie zapoznają się z tym w jaki sposób stres wpływa na ich zachowanie oraz poznają szereg pozytywnych  sposobów  radzenia sobie ze stresem.

Zajęcia prowadzą: pedagog Monika Bąbolewska oraz psycholog Aneta Zamkowska

Twórczość, kreatywność, rozwój - jak dotrzeć do potencjału? Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych.

Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to okres, gdy dziecko jest szczególnie chłonne, plastyczne i podatne na rozwijanie cech i umiejętności. Jeżeli nie zaczniemy już dzisiaj świadomie rozwijać u dzieci potrzebnych predyspozycji, to skąd wezmą je za kilka lat?
Warto więc zacząć stymulować rozwój predyspozycji dziecka, aby potrafiło odpowiedzieć nie tylko na pytanie: "Co wiesz?", lecz także umiało wyrazić swoje emocje, uczucia, potrzeby, było już po treningu pracy zespołowej, miało rozbudzoną ciekawość poznawczą oraz bogaty zasób doświadczeń z różnych sytuacji wymagających samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji. Szczególnie ważnymi zasadami, o których należy pamiętać w procesie stymulowania twórczości, są nabywanie przez dzieci poczucia bezpieczeństwa i integracja w grupie. Na bazie tych doświadczeń możemy dopiero rozwijać twórcze predyspozycje dziecka.

Spodziewane efekty warsztatów:
Przewidujemy, że dzieci, które przejdą "trening" myślenia twórczego według proponowanego programu staną się bardziej samodzielne, pewne siebie, otwarte na nowe doświadczenia, ciekawe świata, zintegrowane społecznie.

Zajęcia prowadzi: mgr B. Warchoł - pedagog

„Spójrz inaczej” - zajęcia edukacyjno- poznawcze mające na celu wspomaganie rozwoju i wyrównanie szans edukacyjnych.

Zajęcia te składają się w głównej mierze z zespołu wyrównawczego, zespołu korekcyjno-kompensacyjnego i zajęć z wykorzystaniem środków multimedialnych.
Cele tych zajęć to:
1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia- nabywanie i utrwalanie umiejętności czytania, pisania i liczenia,
2. Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych,
3. Zapobieganie powstawaniu zaburzeń emocjonalnych,
4. Rozbudzanie zainteresowań, wyrabianie motywacji do nauki,
5. Kultywowanie tradycji i kultury – integracja kulturowa,
6. Kształtowanie właściwych nawyków, zachowań i norm społecznych,
7. Stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i życzliwości.
Zajęcia obejmują wspólne odrabianie lekcji, czytanie książek, gry i zabawy edukacyjne.

Osoba prowadząca - mgr M. Bąbolewska - pedagog

DLA UCZNIA NA TERENIE SZKOŁY

Tematyka prowadzonych zajęć warsztatowych:

 • zajęcia integracyjno – adaptacyjne
 • kształtowanie umiejętności komunikowania się
 • emocje – jak z nimi nie oszaleć
 • zrozumieć siebie i innych
 • autoprezentacja
 • trening relaksacyjny
 • radzenie sobie ze stresem
 • trening twórczości, uczenie się i rozwijanie zdolności twórczych
 • planowanie i organizowanie czasu
 • inni to także my – tolerancja
 • przemoc i agresja w szkole
 • cyberprzemoc
 • profilaktyka uzależnień
 • wybór szkoły ponadgimnazjalnej
 • zajęcia aktywizujące uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu
 • Punkty konsultacyjne zawodoznawcze dla maturzystów

DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

Terapia rodzin i mediacje rodzinne

Terapia rodzinna i mediacje rodzinne ukierunkowane na:

 • poprawę relacji z dziećmi,
 • wzmocnienie więzi rodzinnych,
 • ujednolicenie systemu wychowawczego,
 • pomoc przy rozwiązywaniu problemów związanych z przemocą w rodzinie i sięganiem po substancje psychoaktywne,
 • pomoc przy rozwiązywaniu problemów związanych z problemem alkoholowym w rodzinie,
 • mediacje w sytuacjach konfliktów w rodzinie na płaszczyźnie rodzic-dziecko.
Szkoła dla Rodziców dzieci gimnazjalnych

Zajęcia te dedykowane są  rodzicom mającym dzieci w szkole gimnazjalnej, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz repertuar umiejętności wychowawczych by jak najlepiej i najefektywniej wspomagać rozwój swojego dziecka w tym okresie. Celem warsztatów jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych sytuacjach związanych z wychowaniem dziecka, budowanie prawidłowych relacji rodzice – dziecko opartych na wzajemnym szacunku, doskonalenie umiejętności porozumiewania się, wzmacnianie pozytywnych postaw wychowawczych oraz wymiana doświadczeń.

Zajęcia prowadzą psycholodzy Agnieszka Tuma i Aneta Zamkowska.

Warsztat doskonalący umiejętności wychowawcze rodziców „Zrozumieć nastolatka”:

W każdym roku szkolnym nasza placówka  organizuje zajęcia warsztatowe dla rodziców „Zrozumieć nastolatka”. Celem zajęć jest wzbogacenie repertuaru metod wychowawczych rodziców, ich wiedzy na temat prawidłowości w rozwoju emocjonalnym i fizycznym młodego człowieka oraz poprawa komunikacji interpersonalnej w rodzinie. Zajęcia te kierowane są do rodziców uczniów gimnazjum, ale także początkowych klas szkół ponadgimnazjalnych- cykl to 7 dwugodzinnych spotkań, odbywających się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Na spotkaniach poruszamy obszary tematyczne obejmujące:

 • rozpoznawanie i wyrażanie uczuć
 • rozumienie potrzeb nastolatka
 • poprawa komunikacji między członkami rodziny
 • konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów
 • zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych
Wykłady otwarte

 

Harmonogram wykładów otwartych w roku szkolnym 2019/2020:

 1. Problemy adaptacyjne małych dzieci w przedszkolu i początku nauki szkolnej. - 25 wrzesień 2019 r.
 2. Jak przeciwdziałać uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży?". - 28 październik 2019 r.
 3. Opóźniony rozwój mowy - 26.11.2019 r.
 4. Wpływ wysokich technologii na rozwój mowy dziecka - 10.12.2019 r.
 5. Co robić, by poprawić pisanie - 28.01.2020 r.
 6. Nauka przez zabawę - gry i zabawy wspomagające rozwój dziecka - 26.02.2020 r.
 7. Jak wybrać szkołę i zawód, jak wspierać w tym dziecko? - 11.03.2020 r.
 8. Jak reagować na trudne emocje małego dziecka? - 08.04.2020 r.
 9. Porozumienie bez przemocy. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać , żeby dzieci chciały z nami rozmawiać? - 14.05.2020 r.
 10. Jak bezpiecznie i ciekawie spędzać czas z dzieckiem w wakacje? - 04.06.2020 r.

DLA NAUCZYCIELI:

 • Grupa wsparcia dla pedagogów, psychologów
 • Grupa wsparcia dla szkolnych doradców zawodowych
 • Diagnoza klasy szkolnej
 • Konsultacje indywidualne dla nauczycieli
 • Szkolenia Rad Pedagogicznych
 • Prelekcje/Wykłady
Kompleksowe wspomaganie szkół:

Wspomaganie szkół i placówek polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych oraz doradczych (doradztwo zawodowe) mających na celu poprawę jakości pracy placówek oświatowych.